Jaki Mam Adres IP? Jakπ mam lokalizacjÍ IP?

Jeøeli kiedykolwiek zadawa≥eú sobie pytanie Jaki mam adres IP?, Jak mogÍ znaleüÊ mÛj adres IP? albo Jaka jest moja obecna lokalizacja IP?, jesteú we w≥aúciwym miejscu. Nasza strona wykonuje us≥ugÍ wyszukiwania IP na adresie wys≥anym przez twojπ przeglπdarkÍ z kaødym øπdaniem. Poniøej moøesz znaleüÊ jakie informacje moøna odkryÊ z publicznego adresu IP, zw≥aszcza obecnπ lokalizacjÍ IP oraz twojego dostawcÍ us≥ug internetowych ktÛrego uøywasz aby uzyskaÊ dostÍp do sieci.

Jeøeli martwisz siÍ o swojπ prywatnoúÊ, moøesz pomyúleÊ o uøywaniu serwera proxy albo VPNa, oba z ktÛrych mogÍ ukryÊ twÛj zewnÍtrzny adres IP przed innymi. Rekomendujemy takøe lekturÍ poniøszych artyku≥Ûw (po angielsku), ktÛre podadzπ wiÍcej szczegÛ≥Ûw o maskowaniu swojego adresu IP: How To Hide Your IP Address Online, Hide IP - Why You Should Hide Your IP Address.

Oto odpowiedü na twoje pytanie Jaka jest moja lokalizacja adresu IP?

MÛj publiczny adres IPv454.198.158.24 Sprawdü czy jest na blackliúcie
Nazwa hosta mojego adresu IPec2-54-198-158-24.compute-1.amazonaws.com
MÛj System Operacyjnyunknown
Wersja Mojej PrzeglπdarkiDefault Browser
MÛj Dostawca Us≥ug InternetowychAmazon.com
MÛj Typ Po≥πczeniaFirmowe Sprawdü Po≥πczenie z Internetem
MÛj KrajUnited States (US)
MÛj RegionVirginia (VA)
Moje MiastoAshburn, 20149
Moja Lokalizacja Adresu IP39°2′53″ N 77°28′22″ W (39.0481, -77.4728)

Kliknij tutaj aby obejrzeÊ pe≥ne szczegÛ≥y swojego zewnÍtrznego adresu IP. Jeøeli chcesz poznaÊ swoje publiczne IP w skrypcie, oferujemy darmowe API Moje IP ktÛre zwraca publiczny adres IP w rÛønych formatach danych, takich jak TXT, CSV, JSON, XML, czy YAML. ProszÍ spojrzeÊ na stronÍ API Moje IP dla dalszych informacji i prÛbki kodu.

Zlokalizowane wersje tej strony sπ dostÍpne tutaj:

Back To Top