What Is My IP:
34.237.138.69

Jaki Mam Adres IP? Jakπ mam lokalizacjÍ IP?

MÛj publiczny adres IPv4:34.237.138.69
MÛj publiczny adres IPv6:Proszę włączyć obsługę Javascript
Mój prywatny adres IP:Proszę włączyć obsługę Javascript
Moja lokalizacja IP:United States
MÛj Dostawca Usług Internetowych:Amazon.com
MÛj Typ Po≥πczenia:Kabel/DSL Sprawdü Po≥πczenie z Internetem
Moja Przeglądarka Internetowa:Default Browser
MÛj System Operacyjny:unknown

Jeøeli kiedykolwiek zadawa≥eú sobie pytanie Jaki mam adres IP?, Jak mogÍ znaleüÊ mÛj adres IP? albo Jaka jest moja obecna lokalizacja IP?, jesteú we w≥aúciwym miejscu. Nasza strona wykonuje us≥ugÍ wyszukiwania IP na adresie wys≥anym przez twojπ przeglπdarkÍ z kaødym øπdaniem. Poniøej moøesz znaleüÊ jakie informacje moøna odkryÊ z publicznego adresu IP, zw≥aszcza obecnπ lokalizacjÍ IP oraz twojego dostawcÍ us≥ug internetowych ktÛrego uøywasz aby uzyskaÊ dostÍp do sieci.

Jeøeli martwisz siÍ o swojπ prywatnoúÊ, moøesz pomyúleÊ o uøywaniu serwera proxy albo VPNa, oba z ktÛrych mogÍ ukryÊ twÛj zewnÍtrzny adres IP przed innymi. Rekomendujemy takøe lekturÍ poniøszych artyku≥Ûw (po angielsku), ktÛre podadzπ wiÍcej szczegÛ≥Ûw o maskowaniu swojego adresu IP: How To Hide Your IP Address Online, Hide IP - Why You Should Hide Your IP Address.

Oto odpowiedü na twoje pytanie Jaka jest moja lokalizacja adresu IP?

Kraj adresu IPUnited States (US)
Szerokość Geograficzna Adresu IP37°45′3″ N (37.7510)
Długość Geograficzna Adresu IP97°49′19″ W (-97.8220)
Strefa Czasowa Lokalizacji Adresu IPAmerica/Chicago
Czas Lokalny Lokalizacji Adresu IP

Kliknij tutaj aby obejrzeÊ pe≥ne szczegÛ≥y swojego zewnÍtrznego adresu IP. Jeøeli chcesz poznaÊ swoje publiczne IP w skrypcie, oferujemy darmowe API Moje IP ktÛre zwraca publiczny adres IP w rÛønych formatach danych, takich jak TXT, CSV, JSON, XML, czy YAML. ProszÍ spojrzeÊ na stronÍ API Moje IP dla dalszych informacji i prÛbki kodu.

Zlokalizowane wersje tej strony sπ dostÍpne tutaj:

Share What You Found